© Powered by SiteSpirit

 
logotransparant.gif

Individueel Assessment


Waar praten we over?
Als organisatie heeft u behoefte aan een deskundige beoordeling van uw sollicitant of medewerker. Onze assessment-methode is in hoge mate gebaseerd op persoonlijke interactie tussen kandidaat, psycholoog en assessoren.

Het assessment van Germaine Fabrie & Partners begeleidt u effectief bij het vaststellen van kwaliteiten gericht op het uitoefenen van een functie of opleiding. Uitgangspunt hierbij is dat actueel gedrag en historie van de kandidaat in belangrijke mate toekomstig gedrag voorspellen. De schriftelijke rapportage en het resultatenprofiel geven duidelijke aanknopingspunten voor het inschatten van de functionele mogelijkheden van de deelnemer en zijn groeipotentieel op termijn.
U ontvangt van ons een compleet advies over een goed en aansluitend scholings- of coachingstraject.
Bij het assessment worden deskundige beoordelaars (assessoren) ingeschakeld. Zij hebben veel ervaring op alle relevante werkterreinen met uiteenlopende specialisaties.

Waarom een assessment bij Germaine Fabrie & Partners?


 • Germaine Fabrie & Partners kent het onderwijs door en door en van binnenuit.
 • Combinatie van psychologisch onderzoek met criterium gerichte interviews Ún praktijksimulaties.
 • Meerdere assessoren: ervaren NIP-psychologen Ún getrainde ervaringsdeskundige assessoren uit het veld.
 • De assessmentinstrumenten van Germaine Fabrie & Partners sluiten voortreffelijk aan bij het NSA Competentieprofiel.
 • Altijd maatwerk: het assessment is toegesneden op het functieprofiel, competentieprofiel en specifieke vragen van de opdrachtgever.
 • Geen lange wachttijden en een snelle rapportage.
 • Een persoonlijk verslag met onderbouwde conclusies en aanbevelingen.

Wij onderscheiden bij Germaine Fabrie & Partners twee verschillende assessments, dit zijn ontwikkelingsgerichte assessments en selectieassessments.

Het ontwikkelingsgericht assessment
Gedurende een sollicitatie procedure kunt u zeker zijn van een kandidaat, maar nader onderzoek wensen op een paar vragen. U kunt dan kiezen voor een ontwikkelassessment waarmee kwaliteiten en ontwikkelpunten van de kandidaat m.b.t. zijn nieuwe functie worden onderzocht en waarop u als werkgever de kans heeft om de kandidaat effectief te kunnen coachen.
Een ontwikkelassessment is ook vaak aan de orde aan het begin of einde van een opleiding dan wel in het kader van de ontwikkelingsgerichte gesprekcyclus IPB of Competentiemanagement. Het Human Resource Potentieel (HRP)onderzoek «, dat in samenwerking met de Universiteit van Tilburg is ontwikkeld, brengt systematisch en objectief de actueel en potentieel aanwezige kennis, vaardigheden en persoonskenmerken in beeld in relatie tot een specifieke functie en een vooraf bepaald competentieprofiel.
Germaine Fabrie & Partners zal in het rapport voorstellen doen inzake de wijze waarop deze potenties operationeel kunnen worden gemaakt c.q. op welke punten nadere sturing en training wenselijk of noodzakelijk is.
Met een ontwikkelingsgericht assessment wil de opdrachtgever weten welke competenties de kandidaat in huis heeft en welke competenties ontwikkeling behoeven om de huidige (of toekomstige) functie met succes te kunnen vervullen. 
Er zijn verschillende redenen waarom ook scholen in het primair onderwijs in toenemende mate investeren in ontwikkelingsgerichte assessments:


 • Men wil de kwaliteiten en ontwikkelpunten van leerkrachten of schoolleiding in kaart brengen, bijvoorbeeld om een persoonlijk ontwikkelplan (POP) te kunnen maken.
 • Men wil de inzetbaarheid van individuele medewerkers vergroten.
 • Men wil de mobiliteit van medewerkers bevorderen.
 • Men wil het assessment gebruiken ter ondersteuning van veranderingsprocessen.
 • Men wil de vastgelopen loopbaan van een medewerker vlottrekken. Het ontwikkelassessment kent een aantal vaste onderdelen, maar de uitwerking en keuze van instrumenten zijn afhankelijk van de specifieke vraagstelling en functie.

Germaine Fabrie & Partners is gespecialiseerd in het bepalen van het potentieel van zowel leerkrachten als van (toekomstige) schoolleiders, middenmanagers, locatiedirecteuren en bovenschools managers.

Selectie-assessments
Gedurende een sollicitatie procedure kunnen onzekerheden en vragen blijven bestaan over de kwalificaties van een kandidaat. U kunt dan kiezen voor een selectie assessment.

Het Human Resource Potentieel (HRP)onderzoek «, dat in samenwerking met de Universiteit van Tilburg is ontwikkeld, brengt systematisch en objectief de actueel en potentieel aanwezige kennis, vaardigheden en persoonskenmerken in beeld in relatie tot een specifieke functie en een vooraf bepaald competentieprofiel.
Hiermee krijgt u in beeld of een kandidaat voldoende competenties in huis heeft en over de juiste persoonlijkheidskenmerken beschikt om een bepaalde functie al dan niet met succes te kunnen vervullen.
Dit kan een bijdrage leveren in de besluitvorming om een kandidaat wel of niet aan te nemen.
Het selectieassessment kent een aantal vaste onderdelen, maar de uitwerking en keuze van instrumenten zijn afhankelijk van de specifieke vraagstelling en functie.


Germaine Fabrie op LinkedIn

linkedin-logo1.jpg

DE WAARD 8 | 4906 BC | OOSTERHOUT | M (06) 5024 7577 | INFO@FABRIE-EN-PARTNERS.NL
Privacy verklaring


disclaimer designby